Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Dret d’arbitratge

  • És un mètode a través del qual les parts es sotmeten a la solució dels conflictes per tercers de manera definitiva i irrevocable, sent necessària la seva submissió prèvia i voluntària.
  • S’evita així en moltes ocasions haver d’acudir a la costosa via judicial.
  • Redacció de Convenis Arbitrals.
  • Sol·licituds d’Arbitratge. Demanda o Contestació –Procediment. Al·legacions, Prova, Sol·licitud de mesures Cautelars.
  • Impugnació –Acció d’Anul·lació.
  • Sol·licitud d’Execució de Laudes. Procediment Judicial.