Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Dret civil general

 • Procediments Dret Civil General.
 • Procediments que versin sobre controvèrsies de relacions personals o patrimonials entre persones privades o públiques, tant físiques com jurídiques, de caràcter privat.
 • Redacció i estudi de qualsevol tipus de contracte Compravenda, Arres, Opcions de Compravenda, Acords, Contractes d’Arrendament, Desnonaments. Drets reals i, en general, les relacions jurídiques dels individus amb els objectes o coses, tals com la propietat, les maneres d’adquirir-la, la possessió i la mera tinença. Accessió Usucapions, Copropietat, protecció de titularitat dominical, Propietat Horitzontal, Administració de finques, Propietat Industrial.
 • Matèries sobre drets reals de gaudi Usdefruits, Servituds, Censos, Superfície i Contractes sobre drets d’aprofitament per torn.
 • Dacions en pagament.
 • Donacions, Compravendes, Arrendaments urbans, local comercial o finca rústica.

  Contractes d’Obra, de societat, Mandat, Préstec, Dipòsit, Confecció de contractes aleatoris, Transacció, Elaboració de conveni arbitral, Fiances.

  Accidents de trànsit, Negligències Mèdiques. Responsabilitat civil. Responsabilitat Contractual i extracontractual.

  Dret de família matrimoni (crisis matrimonials, divorci, separació i nul·litats Matrimonials) Dissolució de parelles de fet, Guarda i custòdia, Sol·licitud de Mesures. Elaboració i negociació de Convenis. Capitulacions matrimonials. Adopció de menors. Reclamació de paternitat. Emancipacions. Filiació Capacitat.

 • Dret de successions o successori, elaboració de Testaments, tramitació d’Herències, abintestat (sense testament), llegats.

  Assessorament Jurídic Immobiliari.

  Reclamacions extrajudicials.

  Informe, Redacció de poders.

 • Procediments sobre filiació paternitat, maternitat.
 • Incapacitacions.