Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Dret de successions

Amb la pèrdua d’un ser estimat, en desaparèixer aquest, el conjunt de relacions jurídiques a l’imputable queden sense titular, plantejant el problema sobre què succeirà amb tots els seus béns i drets així com tots els seus deutes i obligacions. Aquest fenomen és conegut jurídicament com a Successió Mortis Causa o, vulgarment, Herència.

Pel que s’ha d’afirmar que després de la defunció d’una persona sempre d’una manera o altra hi ha algun successor.

La Llei contempla diverses formes de successió; preveure amb anterioritat per l’interessat qui el succeirà amb un simple testament estalvia molts maldecaps als seus futurs hereus, l’advocat pot orientar el seu client, com també als seus successors dels oportuns tràmits.

  • Assistència en successions testades o intestades. Herències, Addicions.
  • Procediments de divisió judicial d’herències.
  • Assessorament en redacció de Testaments, Testaments vitals, Codicils, Memòries, Legítimes, Llegats.
  • Accions de nul·litat i revocació de testaments.
  • Accions de inoficiositat de donacions.