Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Dret laboral

 • Redacció de Contractes de treball.
 • Altes i baixes a la Seguretat Social. Règim General i RETA.
 • Tràmits Tresoreria de la Seguretat Social.
 • Tramitació d’Expedients de regulació d’Ocupació.
 • Expedients Sancionadors.
 • Denúncies.

PROCEDIMENT LABORAL

 • Petició de citació segons el parer del Fons de Garantia Salarial.
 • Papereta de conciliació per acomiadament improcedent.
 • Papereta de conciliació per acomiadament nul.
 • Papereta de conciliació extinció per incompliment de l’empresari.
 • Reclamació prèvia a la via judicial en matèria de Seguretat Social.
 • Sol·licitud de declaració prèvia a la demanda.

PROCEDIMENT LABORAL – PROCÉS ORDINARI

 • Demanda davant el Jutjat social. Model general quan el demandant és el treballador.
 • Demanda davant el Jutjat social. Model general quan el demandant és l’empresari.
 • Escrit d’esmena de defectes.
 • Demanda genèrica.

PROCEDIMENT LABORAL – RECURSOS

 • Recurs de reposició.
 • Recurs de súplica.
 • Recurs de queixa.
 • Escrit d’anunci d’interposició de recurs de cassació.
 • Escrit d’anunci d’interposició de recurs de súplica.
 • Recurs de cassació.
 • Recurs de reposició contra esmena de defectes en la demanda.
 • Compareixença en recurs de cassació.

PROCEDIMENT LABORAL – EXECUCIÓ

 • Sol·licitant execució de sentència.
 • Execució parcial.
 • Execució de les sentències fermes acomiadament. En acomiadament improcedent, comunicació al Jutjat d’haver optat per la readmissió.
 • Sol·licitant l’execució quan l’empresa ha incomplert el requeriment de readmissió.
 • Execució de sentències en front d’entitats públiques.
 • Sol·licitud d’execució d’Acta de Conciliació i embargament.