Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Dret matrimonial

Quan una parella pateix una crisi, són moltes les relacions que des d’un aspecte jurídic s’han de regular tals com l’econòmica, els fills, i el propi vincle.

Un bon assessorament, així com una correcta mediació entre els cònjuges o parella poden evitar futurs problemes, certs requisits que tot advocat matrimonial ha de tenir en compte a l’hora de gestionar una ruptura..

En els procediments de Separació i Divorci de mutu acord la Llei obliga als cònjuges a establir una proposta de Conveni Regulador, que planament és l’acord al qual tota parella ha d’arribar sobre com s’ha d’establir la cura dels fills, el seu règim de visites i comunicació, l’aixecament de les càrregues familiars, la dissolució del vincle, el nou domicili dels cònjuges, pensions o liquidació del règim matrimonial, i malgrat que se’ls atorga una àmplia Llibertat de pactes, aquests han d’estar subjectes pel que fa les normes imperatives, per la qual cosa el paper d’Advocat en aquests termes és crucial i decisiu perquè tal proposta de Conveni sigui acceptada pel Jutge.

  • Crisis Matrimonials, Divorci, de mutu acord o contenciosos, Separació, Nul·litats Matrimonials.
  • Redacció de Convenis.
  • Procediments de liquidació de règims econòmics matrimonials.
  • Constitució de parelles de fet.
  • Dissolució de parelles de fet.
  • Capitulacions.
  • Sol·licitud de Mesures Provisionals i Modificació de Mesures definitives.
  • Guarda i custòdia. Pensions compensatòries i Pensió d’aliments.
  • Procediments d’aliments.