Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Dret processal

Assessorament i defensa en qualsevol tipus de procediment judicial.

  • Audiència Prèvia.
  • Fase Probatòria.
  • Fase Al.legatòria.
  • Judici Verbal.
  • Judici Ordinari.
  • Procediments especials.
  • Recursos.
  • Execució.
  • Monitoris.
  • Canviaris.