Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Dret tributari

  • Assessorament sobre Tributs.
  • Procediments de Gestió Tributària, Inspecció, Sancionador, i Recaptació.
  • Renda IRPF. Renda no residents IRNR.
  • Imposts de Societats IS.
  • Imposts sobre Patrimoni IP.
  • Imposts sobre Patrimoni IP.IVA.